PRIVACYKENNISGEVING VIP ROOM

Wie verzamelt uw persoonsgegevens?

Klik hier om te zien wie we zijn. De entiteiten die hier worden vermeld zijn de eigenaars en exploitanten van retail outlet villages (Villages) onder de merknaam Bicester Village Shopping Collection. Verwijzingen in dit Beleid naar “wij” of “ons” hebben betrekking op de genoemde entiteiten. De genoemde entiteiten zetten zich elk in voor de bescherming van uw privacy en zijn samen de verwerkingsverantwoordelijken in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming die van toepassing is in de Europese Unie (“EU”)

Als gemeenschappelijke verwerkingsverantwoordelijken hebben we onderling regelingen getroffen om erop toe te zien dat uw persoonsgegevens op de juiste wijze en in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming worden behandeld. Deze regelingen weerspiegelen onze respectieve rollen en verantwoordelijkheden met betrekking tot u, en hierbij wordt rekening gehouden met de vraag welke entiteit zich in de beste positie bevindt om elk van deze verplichtingen jegens u na te komen. Onze onderlinge regelingen hebben geen gevolgen voor uw rechten op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming.

Als u vragen hebt over gegevensbescherming, kunt u uw VIP Room Host aanspreken.

Welke gegevens verzamelen we van u en hoe gebruiken we deze?

We verzamelen uw naam en contactgegevens (e-mailadres en/of telefoonnummer) op het moment dat u zich registreert voor de VIP Room. We verwerken uw persoonsgegevens om:

  • u informatie te kunnen geven over evenementen, speciale aanbiedingen, promoties en andere relevante zaken met betrekking tot de VIP Room (als u ons toestemming hebt gegeven om dat te doen);
  • u de diensten te leveren die u mogelijk aanvraagt of die we mogelijk aanbieden; en
  • u de best mogelijke beleving en mogelijkheden te bieden tijdens uw gebruik van de VIP Room.

Tijdens onze interactie met u (bijvoorbeeld wanneer u gebruikmaakt van de door ons geleverde diensten) komen we mogelijk bepaalde dingen over u te weten die niet in een van de bovenstaande categorieën vallen. Deze informatie kunnen we vastleggen om belangrijke details over u te onthouden voor de toekomst. We zien erop toe dat slechts een klein aantal geautoriseerde medewerkers toegang heeft tot deze persoonsgegevens en gebruiken deze niet voor enig ander doeleinde dan het opbouwen van een duurzame relatie met u, onze gewaardeerde klant, tijdens uw bezoeken aan ons of tijdens onze interactie met u.

Als u een dienst van ons ontvangt, kunnen we uw voorkeuren met betrekking tot de wijze waarop de dienst is geleverd verzamelen en vastleggen zodat we u de volgende keer een nog betere beleving kunnen bieden.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

We bewaren uw persoonsgegevens zo lang als uw interactie met ons voortduurt (bijvoorbeeld wanneer u een e-mail die we aan u toesturen leest of aanklikt, een aankoop verricht in een Village, of een evenement bijwoont dat we organiseren). Als er drie jaar lang geen interactie met u plaatsvindt, zullen we proberen contact met u op te nemen om te vragen of u wilt dat we uw dossier blijven bewaren. Als we niets van u vernemen (of als u ons op enig moment laat weten dat u wilt dat we uw persoonsgegevens niet meer bewaren), verwijderen we uw persoonsgegevens uit onze administratie.

Soms zijn er mogelijk bepaalde persoonsgegevens die we alleen maar hoeven te verzamelen voor het leveren van een specifieke dienst. (Wanneer we bijvoorbeeld uw auto voor u parkeren, moeten we uw kentekennummer vastleggen om de dienst te kunnen leveren.) Dergelijke persoonsgegevens worden verwijderd overeenkomstig ons beleid inzake gegevensbewaring. We kunnen niettemin uw voorkeuren met betrekking tot de wijze waarop de dienst werd geleverd verzamelen en vastleggen zodat we u de volgende keer een nog betere beleving kunnen bieden.

Met wie delen we uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden gebruikt door onze VIP Room Hosts, overeenkomstig de bovenstaande beschrijvingen. Als uw VIP Room Host denkt dat u geïnteresseerd zou kunnen zijn in een evenement of aanbieding in een van onze andere Villages, kunnen we namens hen contact met u opnemen (als u ons toestemming hebt gegeven om dat te doen) en kunnen we uw persoonsgegevens delen met de betreffende Village zodat we u de best mogelijke beleving en mogelijkheden kunnen bieden wanneer u gebruikmaakt van de VIP Room in de betreffende Village. Hierdoor kunt u in alle Villages in Europa genieten van de VIP-beleving van Bicester Village Shopping Collection.

Als u een dienst van ons aanvraagt, kunnen we uw persoonsgegevens ook doorgeven aan toeleveranciers die we inhuren om de betreffende dienst uit te voeren.

Verder kunnen we uw persoonsgegevens bekendmaken:

  • als we verplicht zijn uw persoonsgegevens bekend te maken of te delen teneinde te voldoen aan een wettelijke verplichting, of om de rechten, eigendommen of veiligheid van ons bedrijf, onze klanten of anderen te beschermen; en
  • aan nieuwe eigenaars of vervangende exploitanten van al onze respectieve bedrijfsonderdelen of een deel daarvan.

In sommige gevallen kan het voorkomen dat de gegevens die we van u verzamelen ook worden verwerkt buiten de EU, en op dergelijke plaatsen gelden mogelijk geen wetten die uw persoonsgegevens in dezelfde mate beschermen als binnen de EU. Wij hebben de plicht erop toe te zien dat uw persoonsgegevens die door ons of door onze toeleveranciers of partners buiten de EU worden verwerkt vertrouwelijk worden behandeld en worden beschermd tegen ongeautoriseerde toegang, verlies of vernietiging, onwettige verwerking en alle vormen van verwerking die niet in overeenstemming zijn met de doeleinden die in dit Beleid worden beschreven. U kunt hier klikken voor een lijst van de toeleveranciers en verwerkers die we momenteel gebruiken, en van andere partijen waaraan we uw persoonsgegevens bekendmaken. De koppeling biedt ook informatie over de wijze waarop deze partijen uw persoonsgegevens gebruiken, welke verwerking plaatsvindt buiten de EU, en welke beveiligingsmechanismen worden gebruikt om uw persoonsgegevens te beschermen wanneer dit gebeurt.

De wettelijke basis voor gebruik van uw persoonsgegevens door ons

Als we uw persoonsgegevens gebruiken om met u te communiceren over aanbiedingen die beschikbaar zijn via de VIP Room, doen we dat uitsluitend met uw toestemming. Als we uw persoonsgegevens gebruiken om een door u aangevraagde dienst te verlenen, kan dit nodig zijn (in het geval van bepaalde persoonsgegevens) voor de uitvoering van de overeenkomst tussen ons met betrekking tot de betreffende dienst, of kan het (in het geval van andere persoonsgegevens) in ons legitieme belang zijn om dat te doen teneinde u een probleemloze en aangename beleving te kunnen bieden.

Wat gebeurt er als u de door ons gevraagde gegevens niet verstrekt?

U bent niet verplicht de gegevens waarom we vragen aan ons te verstrekken. Als u dat echter niet doen, kunnen we u mogelijk niet alle voordelen van de VIP Room bieden. Als u niet meer wilt dat we met u communiceren (of uw contactvoorkeuren wilt bijwerken), kunt u ons dat gewoon laten weten.

Uw rechten

U hebt bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Rechten

Wat betekent dit?

1. Het recht op informatie

 

U hebt recht op duidelijke, transparante en begrijpelijke informatie over de wijze waarop we uw persoonsgegevens gebruiken en over uw rechten. Daarom geven we u de informatie in deze Kennisgeving.

2. Het recht op toegang

U hebt recht op toegang tot uw persoonsgegevens (als die door ons worden verwerkt) en bepaalde andere gegevens (vergelijkbaar met het recht dat wordt verleend in deze Privacykennisgeving).

Dit stelt u in staat te controleren of we uw persoonsgegevens gebruiken in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming.

3. Het recht op rectificatie

U hebt recht op correctie van uw persoonsgegevens als deze onjuistheden bevatten of onvolledig zijn.

4. Het recht op verwijdering

Dit staat ook bekend als ‘het recht om te worden vergeten’. Eenvoudig gezegd kunt u op grond hiervan vragen uw persoonsgegevens te wissen of te verwijderen als er geen dwingende reden voor ons bestaat om deze te blijven gebruiken. Dit is geen algemeen wisrecht. Er zijn uitzonderingen.

5. Het recht op beperking van verwerking

U hebt het recht verder gebruik van uw persoonsgegevens te ‘blokkeren’ of te belemmeren. Wanneer de verwerking beperkt is, mogen we uw persoonsgegevens nog wel bewaren, maar mogen we deze niet meer gebruiken. We houden een lijst bij van de mensen die ons hebben gevraagd verder gebruik van hun persoonsgegevens te ‘blokkeren’ om erop toe te zien dat deze beperking ook in de toekomst wordt gerespecteerd.

6. Het recht op dataportabiliteit (ook wel gegevensoverdraag-baarheid genoemd).

U hebt het recht uw persoonsgegevens op te vragen en deze zelf te gebruiken voor andere diensten. Als u bijvoorbeeld besluit over te stappen naar een nieuwe provider, stelt dit u in staat uw gegevens eenvoudig en veilig te verplaatsen, te kopiëren of over te zetten van onze IT-systemen naar die van hen, zonder gevolgen voor de bruikbaarheid ervan.

7. Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking

U hebt het recht bezwaar te maken tegen verwerking voor direct marketing (wat we alleen doen met uw toestemming) en ook tegen verwerking die wordt uitgevoerd ten behoeve van onze legitieme belangen.

8. Het recht om een klacht in te dienen

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij uw nationale toezichthouder voor gegevensbescherming over de wijze waarop we uw persoonsgegevens behandelen of verwerken.

9. Het recht op intrekking van toe-stemming

Als u ons toestemming hebt gegeven om iets te doen met uw persoonsgegevens, hebt u het recht uw toestemming op enig moment in te trekken. (Dit betekent echter niet dat hetgeen we tot dat moment met uw persoonsgegevens hebben gedaan onwettig wordt.) Hiertoe behoort ook het recht om uw toestemming aan ons voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden in te trekken. 

Verzoeken aan ons

We zullen voldoen aan uw verzoeken en de gevraagde informatie kosteloos verstrekken, tenzij uw verzoeken overduidelijk ongegrond of excessief zijn (met name wanneer ze herhaaldelijk plaatsvinden) in welk geval we redelijke kosten in rekening kunnen brengen (rekening houdend met de administratieve kosten die zijn verbonden aan het verstrekken van de informatie of communicatie, of het uitvoeren van de gevraagde handelingen), of kunnen weigeren aan uw verzoek te voldoen.

In het algemeen zullen we binnen een maand reageren, maar als de behandeling van uw verzoek langer gaat duren, zullen we contact met u opnemen om u daarvan op de hoogte te stellen.

Contact met ons opnemen

Als u om welke reden dan ook contact met ons wilt opnemen (bijvoorbeeld om een van de bovengenoemde rechten met betrekking tot gegevensbescherming uit te oefenen) kunt u uw VIP Room Host aanspreken of ons een e-mail sturen op het adres TheApartment@BicesterVillage.com

Top
X

We use cookies to provide you with the best on-line experience. Continue to browse by clicking on the "X" if you’re happy with this, or learn how to manage your settings here.